Lid Raad van Toezicht

Bedrijfsprofiel

Landstede Groep (Landstede) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aanbiedt in Zwolle en omstreken. Landstede bestaat uit vijf onderwijsstichtingen die elk één of meer scholen voor voortgezet onderwijs en/of middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie onder zich hebben. De missie, waarden en denklijnen zijn voor alle scholen een gedeeld uitgangspunt. Iedere school kent een eigen lokale verankering, een eigen naam en een eigen profiel. Landstede kent daarnaast twee stichtingen waarin private activiteiten zijn ondergebracht. Het doel voor de komende jaren is deze private activiteiten af te bouwen. Met bijna 2900 medewerkers is Landstede een grote en ook diverse instelling te noemen. Landstede Groep is op zoek naar …


Lid Raad van Toezicht

Het profiel

 • De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur alsmede het College van Bestuur met raad ter zijde te staan. Daarbij hoort het toezicht op een goed functionerend en samenwerkend College van Bestuur.
 • De Raad van Toezicht ziet toe op de professionaliteit en kwaliteit van het werk van de bestuurder(s) en ziet toe op het integer handelen door het College van Bestuur. Hiertoe wordt mede zorg gedragen door een adequate “klokkenluidersregeling”.
 • Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat onafhankelijk en kritisch te functioneren. Zij houden integraal toezicht en wegen belangen af. Onafhankelijkheid verhoudt zich niet met een deelbelang, een representatie van een groep stakeholders of andere belanghebbenden.
 • De Raad van Toezicht is collectief verantwoordelijk voor het opstellen en periodiek herijken van het profiel van de Raad van Toezicht. De Raad raadpleegt het College van Bestuur alvorens het profiel vast te stellen.
 • Het profiel van de (leden van de) Raad is leidend bij de invulling van eventuele vacatures. Leden van de Raad zijn slechts benoembaar indien zij instemmen met de grondslag, missie en doelstelling van Landstede Groep. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft een uitgesproken eigen visie op en verbinding met de identiteitsparagrafen uit de statuten van de onderscheiden stichtingen die onder de groep vallen.
 • Jaarlijks bespreekt de Raad het eigen functioneren in het licht van het profiel.
 • Om het toezicht scherp te houden is het van belang dat er voldoende doorstroming plaatsvindt. Daartoe wordt een rooster van aftreden opgesteld.
 • De Raad is breed en gevarieerd samengesteld ten einde de maatschappelijke legitimatie, de kritische zin, de onafhankelijkheid en de adviesrol te versterken.
 • Leden van de Raad van Toezicht participeren actief in maatschappelijke verbanden en volgen maatschappelijke, sociaaleconomische processen, culturele en levensbeschouwelijke en politieke ontwikkelingen op de voet.
 • De Raad benoemt en ontslaat voorzitter en leden van het College van Bestuur. Naast de werkgeversfunctie tonen de leden van de Raad zich deskundig als gesprekspartner van het College van Bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht zijn eenmalig herkiesbaar voor een nieuwe periode van vier jaar.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. De Raad van Toezicht wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding in deskundigheden, achtergronden en competenties. Bij het invullen van een vacature in de Raad van Toezicht wordt per functie een profielschets van de te werven kandidaat opgesteld.

Het profiel wordt vastgesteld nadat het College van Bestuur en de medezeggenschap een advies daarover hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

Wij vragen

 • Bestuurlijke en/of directie-ervaring in het onderwijs heeft sterke voorkeur;
 • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs;
 • In staat om cijfers over de kwaliteit van het onderwijs op hun merites te beoordelen;
 • Inzicht in en begrip van de samenhang tussen primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger/wetenschappelijk onderwijs;
 • Inzicht in de onderwijskundige samenhang van alle onderdelen van de stichting;
 • Onderkent het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven + instellingen;
 • In staat om met een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand het College van Bestuur op inspirerende wijze terzijde te staan.

U krijgt een benoeming in de onderwijscommissie van de Raad van Toezicht.

Het aanbod

Het lid van de Raad van Toezicht van Landstede ontvangt een honorarium dat passend is bij een uit publieke middelen bekostigde onderwijsinstelling. Voor een lid Raad van Toezicht bedraagt honorarium € 8.500,-.

Procedure

Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders verricht de voorselectie en draagt potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectie/advies commissie van Landstede Groep.
De finale kandidaten krijgen een document met daarin informatie over de governance structuur van de Landstede Groep. De strategienota, de jaarverslagen en jaarrekeningen 2016 zijn te vinden op de website van de Landstede Groep.

Sollicitatiebrief met CV kunnen per mail gezonden worden naar mevr. mr. W.A.A.M. Roefs: marjon.roefs@hetcct.nl.

Telefonisch kunnen bij haar vragen worden gesteld onder het nummer: 06 - 53 19 92 19
Sluitingsdatum sollicitatie is 13 september.
Selectiegesprekken met Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders vinden plaats in Zwolle op 14 en 18 september.
Het gesprek met de selectie/advies commissie vindt plaats op 25 september (tussen 11.30-14.30 uur) bij de Landstede Groep in Zwolle.

Locatie

Zwolle

Contactpersoon

H Rietberg

Contact

NCP Recruitment B.V.
NCP Assessments B.V.


Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving
Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Nijmegen
Arnhem

OTYS Recruiting Technology