Directeur-Bestuurder

Bedrijfsprofiel

Samen met onze partners zorgt ProWonen voor prettig wonen in de Achterhoek. Wij verhuren en onderhouden woningen, garages en bedrijfsruimten (circa 8.000 eenheden). Vanzelfsprekend houden wij de woningen beschikbaar en betaalbaar door de mensen die op onze hulp zijn aangewezen. Verder investeren we in verduurzaming van onze objecten en de leefomgeving van onze huurder. De circa 80 medewerkers van ProWonen staan voor persoonlijke aandacht en verbinding. Daarvoor willen wij het verschil maken. Wij hechten aan echte samenwerking en dat doen we met gemeenten, huurdersverenigingen, collega woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Wij voelen ons daarbij verantwoordelijk voor ons eigen deel en samen voor het geheel. Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan een transparante bedrijfsvoering. Daarbij vinden wij het belangrijk om duidelijk te zijn over de speerpunten die wij stellen en de taken die wij onszelf opleggen. Onze drie belangrijkste speerpunten zijn: (1) de betaalbaarheid en beschikbaarheid van onze woningen, (2) het verduurzamen van ons bezit en onze omgeving en (3) extra zorgen voor kwetsbare doelgroepen. Vanzelfsprekend hebben wij een missie en een visie geformuleerd om onze ambities nog meer kenbaar te maken. Onze missie luidt: Iedereen heeft recht op een (t)huis. Een aantal mensen kan dit niet zelf organiseren omdat ze bijvoorbeeld een financiële, fysieke en/of verstandelijke beperking hebben. Wij helpen hen hierbij. Om deze missie zichtbaar te houden uiten wij onszelf als sociaal huisvester en maatschappelijk ondernemer in hart en nieren. We geven invulling aan onze missie door te kijken naar de wereld van nu en kansen en mogelijkheden in de toekomst. Om deze missie blijvend te kunnen bereiken kijken we verder dan de woning alleen, want wonen is meer. Dat is onze visie. Je ergens thuis voelen en er kunnen (blijven) wonen, ook als er zorg nodig is, vraagt om een vitale woonomgeving. Samen met onze klanten en maatschappelijke partners dragen we bij aan leefbare wijken en buurten in de Achterhoek. Alleen zo kan ProWonen de huurders een goede, betaalbare en duurzame woning in een plezierige en veilige woonomgeving bieden. Beslissingen nemen we met het oog op langjarige continuïteit, want voor een deel zijn de effecten van ons handelen pas zichtbaar op langere termijn. Om extern een heldere positionering te bewerkstelligen hebben wij ProWonen in drie integrale gebieden verdeeld, te weten: Wonen, Vastgoed, Bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend behartigen deze 3 afdelingen afzonderlijk en gezamenlijk de belangen van onze doelgroep. Echter, voor een overzichtelijke aanpak is de organisatie op deze manier opgebouwd waarbij de relaties met de (potentiële) huurder vanuit Wonen wordt opgepakt, de status van onze woningen en andere objecten wordt behartigd vanuit Vastgoed en de gehele ondersteuning geschiedt vanuit Bedrijfsvoering.

Voor ProWonen zijn wij op zoek naar een:

Directeur-bestuurder

Functie omschrijving

De ontwikkelingen in de maatschappij, woningmarkt, politiek en technologie maken dat ProWonen steeds alerter moet reageren op alle veranderingen. De DB heeft de opdracht in een veranderend tijdperk snel te anticiperen op wat nodig is vanuit een gezamenlijk gedragen kader. Van de DB wordt daarbij een actieve bijdrage verwacht voor een optimale infrastructuur van het sociale domein. De DB geeft leiding aan drie MT-leden (Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering), Beleidsmedewerkers, HRM, Directiesecretariaat en de concerncontroller. De DB stimuleert en faciliteert de medewerkers van ProWonen autonoom te werk te gaan in dialoog met huurders, andere corporaties en samenwerkingspartners in de regio. De DB is eigenaar van het ontwikkelingsproces van onze collectieve ambities. Dit is een continu proces van koers houden, aanscherping hiervan, oog hebben voor veranderingen en het handelen hiernaar. Dat vraagt om een DB die durft los te laten, die ruimte biedt voor eigen initiatief, het vakmanschap waardeert en die dit ondersteunt. Een leider met een luisterend oor die de ontwikkelingen en signalen in de corporatiesector en haar omgeving goed weet te vertalen, de organisatie weet te inspireren en de integraliteit bewaakt. De DB participeert zelf ook actief in verschillende netwerken op bestuurlijk niveau in de regio en zorgt voor een goede samenwerking met ketenpartners, waaronder gemeenten, collega-corporaties, zorginstellingen etc. De DB staat daarbij voor het belang van de huidige en toekomstige huurders en weet de brug te slaan tussen samenleving en organisatie.De DB is eindverantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering onder invloed van landelijke en lokale ontwikkelingen en alle relevante wet- en regelgeving. De DB zorgt voor een goede balans tussen maatschappelijk en financieel rendement en weegt kansen en risico’s tijdig af. De DB zorgt ervoor dat de RvC zijn toezichthoudende taak goed kan uitoefenen door de Raad, gevraagd en ongevraagd, te voorzien van alle benodigde informatie conform de Governance Code en wet- en regelgeving.

Gewenst

Persoonlijkheid directeur-bestuurder
• Stevig, maatschappelijk betrokken persoon die als boegbeeld voor de organisatie dient (zowel intern als extern), die goed kan samenwerken met (netwerk) partners en omgevingssensitief is.
• Verbinder zowel intern als extern. Toegankelijk en menselijk met het doel duidelijk voor ogen.
• Een authentieke persoon die ruimte en veiligheid biedt met duidelijke kaders.
• Straalt energie en pro activiteit uit en krijgt hiermee de organisatie en externe processen in beweging.
• Een generalist die de dynamiek van plattelandsgemeenten kent en kan schakelen op verschillende niveaus.
• In relatie tot het managementteam:
• Iemand die van het MT een team maakt, waarbij iedereen de ruimte krijgt en gewaardeerd wordt voor diens inbreng en kwaliteiten.
• Een team dat als geheel de verantwoordelijkheid neemt vanuit gelijkwaardigheid.
• MT leden uitdaagt om zichzelf en elkaar scherp te houden.

Kennis en ervaring
• Academisch werk- en denkniveau.
• Ervaring in een management of directiepositie, liefst in een semi-publieke organisatie (werkervaring bij een woningcorporatie is een pré, geen must).
• Aantoonbare kennis van en ervaring met veranderprocessen en organisatieontwikkeling.
• Ervaring met alle aspecten van bedrijfsvoering.
• Ervaring met het actief onderhouden van netwerken.
• Aantoonbaar betrokken bij de Achterhoek.

Arbeidsvoorwaarden

De directeur-bestuurder wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De bezoldiging van de directeur-bestuurder van ProWonen valt in bezoldigingsklasse F. Dit is conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting en voldoet aan de regels vanuit de Wet Normering Topinkomens (WNT). De benoeming is in beginsel voor een periode van vier jaar.

Wat is de procedure

Wil je reageren op de vacature Directeur-Bestuurder? Klik dan hieronder op `solliciteer´ en volg de stappen. Binnen enkele minuten na je inschrijving ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. Een andere mogelijkheid is om je CV en motivatiebrief te sturen naar info@ncphrm.nl

ProWonen en NCP Recruitment stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie evenals aanbod van kandidaten via andere werving- en selectiebureaus niet op prijs.

Locatie

Borculo

Publish date

14.12.2019

Contactpersoon

Norbert Kuiper

Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.